Program Yeterlilikleri

Program Çıktıları

PÇ-1

Sınıf öğretmenliğinin gerektirdiği temel alan bilgi, beceri ve tutum özelliklerini öğrenme ve öğretme süreçlerinde etkili bir şekilde kullanır.

PÇ-2

Eğitim bilimlerinin temellerine ilişkin kavramları ve ilkeleri öğrenme - öğretme ve değerlendirme süreçleriyle ilişkilendirir.

PÇ-3

İlkokul dönemindeki çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve bedensel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.

PÇ-4

İlkokul dönemindeki çocukların gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim stratejini, yöntem/tekniklerini ve farklı öğrenme yaklaşımlarını uygulayabilir.

PÇ-5

İlkokul düzeyindeki öğrencilerin konu alanına ve ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirerek, uygulama etkinliklerinde gözlem yaparak kayıt tutar, belge ve raporları düzenler.

PÇ-6

İlkokul dönemindeki çocukların gelişimsel özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak hem eğitsel hem de gelişimsel değerlendirme yapabilir.

PÇ-7

Farklı öğretim yöntem, teknik ve araçlarını sınıf öğretmenliği alanına uygular.

PÇ-8

Ölçme-değerlendirme yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanır.

PÇ-9

Sınıf öğretmenliği programı çerçevesinde kazanılan bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlayıp, işleyerek değerlendirebilir.

PÇ-10

Eğitim sisteminin amacı, yapısı ve işleyişi ile ilgili ilkelere ve mevzuata uygun hareket eder.

PÇ-11

Kişisel ve sürekli mesleki gelişimi için sınıf öğretmenliği alanına ilişkin yenilikleri ve gelişmeleri yakından izleyerek bilimsel araştırmaları değerlendirir.

PÇ-12

Sınıf öğretmenliği alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı sorunlarda sorumluluk alır ve çözüm üretir.

PÇ-13

Yüz yüze ve çevrimiçi öğrenme ortamlarında dijital teknolojileri öğrenenlerin ihtiyaçları bağlamında uygular. 

PÇ-14

Eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, sorumluluk alma, saygı, etik ve toplumsal sorumluluk ve yaşam boyu öğrenme beceri ve değerlerini bireysel ve sosyal yaşantısına yansıtır.

PÇ-15

Disiplinlerarası ve kültürlerarası bakış açısıyla hareket eder.